مدیر ارشد و یا مدیر عامل سازمانی هستید که اولویتهای شما سیستمهای پیشرفته امنیت اطلاعات لپ تاپ واستقامت در برابر عوامل مخرب مانند ضربات و رطوبت و از همه مهمتر نگران شارژ باتری هستید برای این منظور انتخاب درست این لپ تاپ است
محصول در این دسته بندی وجود ندارد