در گذشته وقتی  براي کار با لپ تاپ از برق شهري به جاي باتري استفاده مي شد و قصد شارژ کردن دستگاه نبود بهتر بود باتري از دستگاه خارج مي شد زيرا قرار داشتن مداوم باتري در حالت شارژ کامل در مدت زمان طولاني باعث کاهش عمر مفيد باتري ميشود و همچنين باتري هايي که متداول بدون نياز داشتن به شارژ، شارژ مجدد ميشدند دچار همين مشکل مي شوند . اما امروزه نياز به چنين کاري نيست در واقع زماني که باتري شارژ مي شود از مدار خارج ميشود و ديگر نيازي به خارج کردن آن نيست.( ترفند کامپیوتر)