وقتی  سيستم در حالت Sleep باشدیعنی همه قطعات دستگاه به جز RAM خاموش ميشوند ، که با زدن يک دکمه از صفحه کليد يا حرکت موس دوباره کامپيوتر آماده کار است در حالت Hibernate که به خواب زمستاني معروف مي باشد تمام اطلاعات موجود در RAM کامپيوتر به هارد منتقل شده و کامپيوتر کامل خاموش شده و برق آن قطع مي شود و زماني که مجدد سيستم را روشن ميکنيم تمام اطلاعات به RAMبرگشته و کامپيوتر به زمان قبل از Hibernate بر ميگردد و تمام برنامه هايي که در آن هنگام  باز بوده است  به همان حالت قبل باز مي گردند ،يک نکته مهم در اين قسمت وجود دارد که براي Hibernat کردن به اندازه RAM در درايو C فضاي خالي داشته باشيم.( ترفند کامپیوتر)