APN چیست؟

 

مخفف Access point name است.
APN نوعي اسم (مانند اسم يک وب سايت) براي دسترسي به شبکه هايي مانند GPRS/EDGE/UMTS ميباشد.معمولا اوپراتورهاي تلفن همراه از اين عنوان براي استفاده کاربران از شبکه استفاده مي کنند.