Calendar چیست؟

 

تقويم در اغلب گوشي ها يافت مي شود.اين گزينه که معادل آن در در برخي گوشي ها با نام PIM(personal information manager) هم شناخته مي شود . شما را قادر مي سازد تا رويداد هاي شخصي خود مانند قرار ملاقات ها و يادآوري موضوعي خاص با هر نوع هشداري که مايليد(زنگ،موسيقي،راديو و...) به ياد بياوريد.در برخي از گوشي هاي موبايل مي توان تقويم يا رويداد هاي تنظيم شده را با کامپيوتر يکسان سازي کرد.