D-PAD (کليد جهتي) چیست؟

 

صفحه گرد يا مربع (D شکل ) است که حرکت به چهار جهت ، بالا، پايين، چپ و راست را فراهم مي کند . اين صفحه معادل با کليد هاي جهت دار کامپيوتر است که براي حرکت در صفحه کاربر استفاده مي شود.
انواع ارتقا يافته 8 جهته حرکت هاي زاويه دار را نيز ميسر مي کنند. برخي از D-PAD ها داراي يک دکمه در مرکز هستند که به عنوان دکمه انتخاب(SELECT) يا تاييد(OK)، در صفحه استفاده مي شوند.