EDGE چیست؟

 

ارتقاء براي شبکه هاي GPRS / GSM که سرعت داده را روي GPRS استاندارد سه برابر مي کند . هرگاه تلفن و شبکه از EDGE پشتيباني کنند اين تکنولوژي بطور اتوماتيک بکارگرفته مي شود . هر زمان که سرويس EDGE موجود نباشد ، تلفن هاي EDGE بطور اتوماتيک به استاندارد کندتر GPRS برمي گردند . اگر چه بسياري از وسايل و تلفن هاي EDGE از نظر تئوري تا 236 kbps قابليت دارند ، اکثر شبکه هاي EDGE فقط تا 135 kbps براي حفظ منابع طيف ، مجاز مي باشند . سرعت هاي داده دنياي واقعي معمولاً کمتر از ماکزيمم است . از آنجايي که EDGE براساس تکنولوژي موجود GSM است ، يک ارتقاء يکنواخت براي اپراتورهاي شبکه GSM مي باشد و همچنين در طيف موجود کارکرده و آن را براي کشورهاي بدون طيف اختصاصي نسل سوم مانند امريکا ، ايده ال مي کند . اگر چه EDGE در يک سطح پايين در استاندارد GSM کار مي کند که شامل صوت مي شود ، مزيت عمده آن افزايش سرعت داده GPRS است . GPRS به کار گرفته شده بر روي EDGE ، EGPRS نام دارد .