EGSM چیست؟

 

GSM گسترده
يک باند فرکانس راديويي کوچک که در اروپا براي فراهم نمودن ظرفيت افزوده شبکه براي شبکه هاي GSM ??? بکار مي رود . محدوده ???-???مگاهرتز EGSM است که با 925-935 مگاهرتز موازي مي باشد و درست زير باند اوليه 900 GSM قرار دارد . تلفن هايي که مجهز به EGSM يا 900 EGSM مي باشند از باند اوليه GSM ??? و باند گسترده پشتيباني مي کنند تلفن هاي قديمي تر با GSM ??? ممکن است EGSM را پشتيباني نکنند . اکثر تلفن هاي جديدتر با GSM??? از EGSM پشتيباني مي کنند . بدين صورت مطرح نشده است زيرا تصور براين است که تلفن هاي جديدتر از آن پشتيباني مي کنند .