FORM FACTOR چیست؟

 

شکل ، اندازه و حالت کلي گوشي است.
تمام گوشي هايي که داراي حالات مشابه هستند در يکي از فرم هاي BAR، ،CLAMSHELL FLIP DOWN SIDE، يا SWIVEL طراحي مي شوند. شرکت هاي توليد کننده گوشي طرح هاي متفاوتي دارند اما معمولا در يکي از قالبهاي فوق جاي مي گيرند.