FREQUENCY (فرکانس) چیست؟

 

نرخ تکرار تغييرات يا امواج است که با هرتز محاسبه مي شود و يا سرعتي است که در آن يک موج متناوب مي شود. فرکانس کلمه اي است که براي گستره باند هاي راديوي نير استفاده مي شود ، مانند 800 ، 900 و 1900 مگا هرتز .