(Mil-Spec (MIL-STD چیست؟

 

در صنايع تلفن همراه به استانداردهايي که مرتبط با ارتش امريکاست اختصاص داده مي شوند که MIL-STD 810 نيز ناميده مي شوند.
اصولا براي دستگاهيي هستند که بايد محيط خاصي را تحمل کنند که داراي زير مجموعه هايي با اسامي مختلف هستند که هر اسم شرايط ويژه اي را توضيح مي دهد. براي مثال MIL-STD 810F معناي مقاوت در برابر باران، ضربه، شوک، غبار، مه نمکي و دماهايي بسيار بالا و پايين است.