OLED چیست؟

 

مخفف Organic Light-Emitting Diode است.
صفحه هايي شامل چند نقطه با پليمرهاي طبيعي که با جريان برق نور ها با رنگ مختلف توليد مي کنند. نسبت به LCD ها مزيت هاي زيادي دارند. نازکتر، روشن تر، پر نور تر، داراي زاويه ديد بهتر و زمان پاسخ گويي سريعتر براي ويدئو و انيميشن هستند و ضمنا نيروي کمتري مصرف مي کنند. ارزان ترند و راحتتر توليد مي شوند. اما LCD ها در نور مستقيم کيفيت بهتري دارند.