OTA چیست؟

 

مخفف Over-The-Air است.
تمام عمليات بي سيمي که در شبکه بدون استفاده از کايل انجام مي شود را OTA گويند. به طور خاص دانلود يا آپلود نرم افزار در شبکه را گويند. اگر اين امکان براي بروز رساني نرم افزار پايه اي گوشي استفاده شود ، (FOTA (Firmware Over-The-Air نيز خوانده مي شود.