RDS چیست؟مخفف Radio Data System است.
استانداردي براي ارسال مقادير کوچک اطلاعات از فرستنده راديويي به گيرنده هاي FM است. انواع مختلف اطلاعاتي مانند نام ايستگاه يا شبکه راديويي، نام و اطلاعات اهنگ در حال پخش را در بر دارد.