CoverageArea چیست؟

 

منطقه جغرافيايي که در آن يک انتقال دهنده ( اپراتور ) ، سرويس فراهم مي کند . منطقه اي که در آن يک تلفن با استفاده از آن شبکه انتقال دهنده يا شبکه هاي کمکي ، تماس ها را کامل مي کند