GpsONE چیست؟

 

نام تجاري براي شرکت QUALCOMM است که تراشه هاي GPS با قابليت AGPS را براي يافتن سريعتر موقعيت توليد مي کند.